ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

DNET ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 7 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
998518750 - ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΜΗΘΥΜΝΗΣ)
Ισολογισμός της 31/12/2013


ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Αξία

Κτήσης Αποσβ.

Αναποσβ.
Αξία

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (3.700 μετοχές των 100,00 Ευρώ)
1. 'Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως 3008,81 3008,80 0,01 1. Καταβλημένο 370000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 53654,31 46488,98 7165,33 370000,00
56663,12 49497,78 7165,34 II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
(41.00)
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις
Επενδύσεων Δωρεές παγίων

Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού

56607,38

IΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 56607,38
3. Κτίρια και τεχνικά έργα 29777,90 10642,34 19135,56 IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός

1882,72 1854,90 27,82 1. Τακτικό αποθεματικό 18373,18

5. Μεταφορικά μέσα 9358,61 9358,58 0,03 Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς

18373,18

6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 152739,87 129784,05 22955,82 18373,18
193759,10 151639,87 42119,23 V Αποτελέσματα είς νέο
Σύνολο Ακινητοποίησεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 193759,10 151639,87 42119,23 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 20,10

ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 369,78 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)
369,78 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 42489,01 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
I Αποθέματα ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.

445000,66

1. Εμπορεύματα 44577,42 1. Προμηθευτές 127569,90
44577,42 2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες) 32363,24
ΙI Απαιτήσεις 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 111655,66
1. Πελάτες 130240,17 5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη 29453,91
Μείον:Προβλέψεις 130240,17 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 13495,38
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.) 8655,69 10. Μερίσματα πληρωτέα 164280,00
11. Χρεώστες διάφοροι 13673,73 478818,09

12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων

590000,00 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 478818,09

742569,59 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

DNET ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 7 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
998518750 - ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΜΗΘΥΜΝΗΣ)
Ισολογισμός της 31/12/2013


ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Αξία

Κτήσης Αποσβ.

Αναποσβ.
Αξία

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (3.700 μετοχές των 100,00 Ευρώ)
1. 'Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως 3008,81 3008,80 0,01 1. Καταβλημένο 370000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 53654,31 46488,98 7165,33 370000,00
56663,12 49497,78 7165,34 II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
(41.00)
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις
Επενδύσεων Δωρεές παγίων

Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού

56607,38

IΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 56607,38
3. Κτίρια και τεχνικά έργα 29777,90 10642,34 19135,56 IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός

1882,72 1854,90 27,82 1. Τακτικό αποθεματικό 18373,18

5. Μεταφορικά μέσα 9358,61 9358,58 0,03 Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς

18373,18

6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 152739,87 129784,05 22955,82 18373,18
193759,10 151639,87 42119,23 V Αποτελέσματα είς νέο
Σύνολο Ακινητοποίησεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 193759,10 151639,87 42119,23 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 20,10

ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 369,78 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)
369,78 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 42489,01 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
I Αποθέματα ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.

445000,66

1. Εμπορεύματα 44577,42 1. Προμηθευτές 127569,90
44577,42 2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες) 32363,24
ΙI Απαιτήσεις 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 111655,66
1. Πελάτες 130240,17 5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη 29453,91
Μείον:Προβλέψεις 130240,17 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 13495,38
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.) 8655,69 10. Μερίσματα πληρωτέα 164280,00
11. Χρεώστες διάφοροι 13673,73 478818,09

12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων

590000,00 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 478818,09

742569,59 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ


Εισοδος πελατων